Polityka społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Polityka ta wraz z powiązanymi procedurami jest wyrazem stosunku Priority Freight do SOP (społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw).

Zasady ogólne

W firmie Priority Freight obowiązuje zasada „bezpieczeństwo przede wszystkim” i celem spółki jest wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swoich pracowników, społeczności lokalnej i globalnej oraz w środowisko. Mamy świadomość obowiązku działania odpowiedzialnie, etycznie i uczciwie w kontaktach z pracownikami, klientami, sąsiadami oraz środowiskiem jako całością. W tym celu Priority Freight:

  • Minimalizuje zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i gości poprzez wdrażanie i prowadzenie polityki BHP
  • Opracowała odrębną politykę ochrony środowiska, która wyjaśnia zasady wnoszenia przez spółkę dodatniego wkładu netto w środowisko
  • Z powodzeniem zdobyła certyfikaty norm ISO9001 (zarządzanie jakością) oraz ISO14001 (zarządzanie środowiskowe)
  • Regularnie wspomaga lokalne i międzynarodowe organizacje charytatywne i zachęca swoich pracowników do czynnego udziału w akcjach podejmowanych przez nie
  • Poświęca czas swojego kierownictwa na promowanie zrównoważenia w branży i w obszarze zarządzania środowiskowego, a także na prezentacje w szkołach i wykłady na uczelniach

Nasza firma

Etyczne postępowanie

Jako dostawca globalnych i krytycznych czasowo usług logistycznych Priority Freight ma obowiązek postępować jak przyzwoity korporacyjny obywatel świata. W Priority Freight mamy świadomość swoich zobowiązań wobec pracowników, inwestorów, klientów, dostawców i społeczeństwa jako takiego. Jesteśmy przekonani o tym, że nasza reputacja wraz z zaufaniem i niezawodnością tych, z którymi współpracujemy, jest jednym z naszych najcenniejszych atutów. Aby utrzymać tę reputację i to zaufanie, wymagamy najwyższych standardów etycznych i stosujemy się do nich w prowadzonej działalności gospodarczej. Nasi pracownicy są zobowiązani przestrzegać naszych zasad etycznych, które nakreślają podstawowe wartości Priority Freight i podejście spółki do prowadzenia biznesu.

Klienci

Mamy głębokie przekonanie, że uczciwość w kontaktach z klientami jest warunkiem wstępnym udanych i trwałych relacji handlowych.

Zarządzamy wysoce wydajną i skuteczną organizacją, skoncentrowaną na osiąganiu celów swoich klientów. Naszym celem jest świadczenie usług gwarantujących godziwą wartość i stałą jakość, niezawodność i bezpieczeństwo w zamian za godne wynagrodzenie. Prowadzimy politykę stałego doskonalenia, zarówno procesów, jak i umiejętności swoich pracowników, tak aby móc korzystać z postępu technologicznego. Zabezpiecza nam to pracę na przyszłość przy jednoczesnym zapewnianiu wartości dodanej przedsiębiorstwom naszych klientów.

Wypracowaliśmy przejrzyste i skuteczne kanały komunikacji, które pozwalają nam szybko i wydajnie reagować na wymogi usługobiorców oraz rynku, dzięki czemu nasi klienci są objęci spójną obsługą bez względu na lokalizację geograficzną czy branżę. Nasze działania sprzedażowe i zdolności wykonawcze są ściśle zespolone, co pozwala nam z powodzeniem i konsekwencją spełniać składane obietnice.

Partnerzy handlowi i dostawcy

W kontaktach z innymi interesariuszami dążymy do rozwijania relacji i doskonalenia ich w oparciu o wzajemne zaufanie. Jesteśmy przekonani, że jedną z naszych najmocniejszych stron jest podejście do budowania sojuszów i partnerstwa z dostawcami. Poprzez te sojusze pozyskujemy wiele nowych kontraktów a wkład naszych partnerów pomaga nam dostarczać rozwiązania, których wymagają klienci i rynek.

Środowisko

Dostrzegamy fakt, iż nasza codzienna działalność w sposób nieunikniony oddziałuje na środowisko. Zarządzając swoją siecią stale szukamy możliwości obniżania zużycia energii, wody i innych zasobów naturalnych. Działamy także na rzecz wielokrotnego używania i recyklingu tam gdzie to tylko możliwe, a także utylizujemy materiały, które nie nadają się do recyklingu, w sposób odpowiedzialny, minimalizując swój wpływ na środowisko naturalne. Polityka środowiskowa spółki jest regularnie poddawana przeglądom, aby odzwierciedlała zmiany w przepisach i najlepsze praktyki. Stale nadzorujemy oddziaływanie naszej działalności na środowiskowo i pracujemy nad inicjatywami, których celem jest ograniczenie pozostawianego przez nas śladu środowiskowego.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Dążymy do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy wszystkim swoim pracownikom, kontrahentom zewnętrznym i gościom znajdującym się na terenach i w lokalach zarządzanych przez Priority Freight. Naszym celem jest spełnianie wszystkich przepisów lokalnych w tym zakresie oraz stosowanie się do najlepszych praktyk zalecanych przez organy zajmujące się problematyką zdrowia i bezpieczeństwa. W sprawie wewnętrznych przepisów i praktyk współpracujemy ze swoimi kadrami, tak aby móc niezmiennie zapewniać zdrowe, bezpieczne i przyjemne otoczenie.

Zero tolerancji dla korupcji

W Priority Freight obowiązuje zasada zero tolerancji dla wszelkich form korupcji i polityka antykorupcyjna Priority Freight dotyczy wszystkich dyrektorów, pracowników i osoby trzecie powiązane lub współpracujące z naszą firmą. Polityka Priority Freight wymaga przestrzegania wszelkich praw, przepisów i regulaminów dotyczących zwalczania przekupstwa i korupcji, we wszystkich krajach, w których firma prowadzi działalność. Priority Freight przyjmuje na siebie obowiązek prowadzenia swoich działań i spraw w taki sposób, aby nie uczestniczyć w jakiejkolwiek formie korupcji ani też nie wspomagać jej w żaden sposób.

Welcome to Priority Freight

Experts in air charter, direct express road transportation, express air freight, express on-board air courier and customs clearance.

Did you know your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below.

Just click on the icons to get to the download page

If you understand that your browser is inadequate but you still wish to view the site click here