Polityka walki z korupcją i przekupstwem

Celem tej polityki jest wyjaśnienie i przekazanie wytycznych dotyczących stanowiska Priority Freight w sprawie walki z korupcją i zapobieganiu jej, zgodnie z ustawą o walce z korupcją z 2010 r.

Zasady ogólne

Stanowisko Priority Freight jest następujące:

 • Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etycznego i uczciwego prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wyższa kadra kierownicza ma obowiązek wdrażać skuteczne mechanizmy w celu zapobiegania korupcji, monitorowania tego zjawiska i eliminowania go, jak również promować kulturę uczciwości, w której korupcja jest niedopuszczalna
 • Nie będziemy tolerować żadnej formy korupcji, w którą zamieszani byliby nasi pracownicy, konsultanci bądź osoby działające w ich imieniu
 • Nasza postawa zerowej tolerancji dla korupcji przyniesie ostatecznie korzyści biznesowe w postaci reputacji spółki Priority Freight oraz zaufania, jakim będą ją darzyć klienci i partnerzy handlowi

Ustawa o walce z korupcją z 2010 roku

W prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązujemy się przestrzegać zapisów ustawy o korupcji z 2010 roku.

Zgodnie z rzeczoną ustawą, korupcja dotyczy wszelkich korzyści majątkowych lub innych, oferowanych, obiecywanych lub przekazywanych:

 • Z intencją nakłonienia do niewłaściwego zachowania w ramach pełnionej funkcji lub wykonywanej czynności albo do wynagrodzenia takiego zachowania
 • Pomimo wiedzy bądź przeświadczenia, że przyjęcie takiej korzyści stanowiłoby niewłaściwe zachowanie w ramach pełnionej funkcji lub wykonywanej czynności

Korupcja dotyczy zarówno oferowania, obiecywania bądź przekazywania korzyści bezpośrednio, jak i za pośrednictwem osób trzecich.
„Pełniona funkcja lub wykonywana czynność” obejmuje funkcje publiczne, działalność gospodarczą i każdą czynność wykonywaną służbowo, także w imieniu innego podmiotu bądź innej osoby, w ramach których osoba wykonująca czynność ma się z niej wywiązywać w dobrej wierze, bezstronnie lub zgodnie z oczekiwaniami wobec osoby zaufanej.

Funkcja lub czynność może być wykonywana gdziekolwiek na świecie i nie musi być powiązana w jakikolwiek sposób ze Zjednoczonym Królestwem.

Zgodnie z ustawą o korupcji z 2010 r. pracownik lub wspólnik popełnia przestępstwo:

 • Oferując, obiecując lub przekazując łapówkę
 • Domagając się, zgadzając się na otrzymanie lub akceptując łapówkę
 • Przekupując zagranicznego funkcjonariusza publicznego

Przekupywanie zagranicznego funkcjonariusza publicznego ma miejsce, kiedy zostaje mu zaoferowana, obiecana lub przekazana łapówka celem uzyskania bądź utrzymania rynku albo przewagi rynkowej, podczas gdy lokalne prawo nie pozwala na to, by w wykonywaniu swojej pracy funkcjonariusz publiczny kierował się tego rodzaju otrzymywanymi korzyściami.

Również podmiot gospodarczy popełnia przestępstwo według ustawy o korupcji z 2010 r., kiedy jego pracownik lub osoba powiązana dopuszcza się korupcji celem uzyskania rynku bądź przewagi rynkowej na rzecz spółki, a spółka nie jest w stanie dowieść, iż wdrożyła odpowiednie procedury zapobiegające popełnianiu przez jej pracowników bądź osoby powiązane przestępstwa korupcji. Spółka Priority Freight mogłaby wówczas zostać ukarana grzywną, której wysokość nie jest ograniczona, a także utracić reputację, dlatego swoje zobowiązania ustawowe traktuje bardzo poważnie.

Co jest zabronione?

Priority Freight surowo zabrania swoim pracownikom i osobom powiązanym oferowania, obiecywania, przekazywania, żądania czy przyjmowania wszelkiego rodzaju łapówek.

Zakaz ten obowiązuje bez względu na to czy łapówka ma formę pieniężną, podarunku lub zachęty; czy pochodzi od osoby fizycznej, podmiotu gospodarczego, funkcjonariusza publicznego, urzędnika państwowego, spółki Skarbu Państwa, partii politycznej bądź innej osoby prywatnej albo prawnej, i bez względu na fakt, czy pracownik bądź osoba powiązana znajduje się na terenie Zjednoczonego Królestwa czy poza nim.

Zakaz dotyczy również pośrednich wkładów, wpłat lub podarunków, przekazywanych w jakikolwiek sposób celem zachęcenia do niewłaściwego zachowania bądź nagrodzenia takowego, na przykład za pośrednictwem konsultantów, kontrahentów, podwykonawców, agentów lub ich przedstawicieli, sponsorów lub ich przedstawicieli, partnerów spółki, doradców, klientów, dostawców czy inną osobę trzecią.

Dokumentacja

Pracownicy, a w razie potrzeby także inne osoby powiązane, mają obowiązek dbać ze szczególną uwagą o to, by dokumentacja spółki dotycząca wszelkich umów i działań biznesowych, w tym faktur oraz wszelkich transakcji płatniczych z klientami, dostawcami czy funkcjonariuszami publicznymi, była prowadzona w sposób dokładny i wierny.

Pracownicy i osoby powiązane mają obowiązek zachować należytą staranność przed przystąpieniem do jakiekolwiek umowy, porozumienia czy relacji z potencjalnym dostawcą usług, agentem, konsultantem bądź przedstawicielem, zgodnie z wewnętrznymi procedurami zaopatrzenia i zarządzania ryzykiem.

Pracownicy i osoby powiązane mają obowiązek prowadzić dokładną, szczegółową i bieżącą rejestrację wszelkich imprez okolicznościowych lub towarzyskich oraz przyjmowanych i oferowanych podarunków.

Drobne gratyfikacje

Spółka Priority Freight surowo zakazuje swoim pracownikom oraz osobom powiązanym przekazywania bądź przyjmowania jakichkolwiek drobnych gratyfikacji.

Tego typu gratyfikacje obejmują wpłaty na rzecz funkcjonariuszy publicznych w celu przyspieszenia rutynowych postępowań, lecz są czymś innym niż oficjalnie i powszechnie dostępne procedury przyspieszone. Według ustawy o korupcji z 2010 r. drobne gratyfikacje oraz oferowanie takowych stanowi przestępstwo karne, którego dopuszcza się zarówno osoba, której to dotyczy, jak i spółka.

Tego typu gratyfikacje nie są powszechne w Zjednoczonym Królestwie, ale bywają powszechnie przyjęte w niektórych innych systemach prawnych, w ramach których działa spółka.

Imprezy firmowe, podarunki, przyjęcia i koszty reprezentacyjne

Priority Freight dopuszcza organizowanie imprez firmowych, przekazywanie podarunków, opłacanie przyjęć i ponoszenie kosztów reprezentacyjnych, w celu:

 • Poprawy wizerunku i reputacji firmy
 • Skutecznej prezentacji produktów i usług firmy
 • Nawiązania bądź utrzymywania dobrych relacji handlowych

Koszty reprezentacyjno-promocyjne muszą jednak spełniać następujące warunki:

 • Być rozsądne i proporcjonalne
 • Być ponoszone w dobrej wierze
 • Nie być oferowane, obiecywane ani przyjmowane w celu wywarcia wpływu na bezstronność adresata z korzyścią dla spółki lub jej pracowników albo osób powiązanych

Przykład: oferta łapówki

Pracownik oferuje potencjalnemu klientowi bilety na dużą imprezę sportową, ale tylko pod warunkiem, że ten będzie korzystać z naszych usług.

Byłoby to przestępstwem, ponieważ pracownik składa ofertę w celu zyskania przewagi komercyjnej oraz umowy. W tym przypadku także i spółka może być oskarżona o popełnienie przestępstwa, ponieważ oferta została złożona po to, aby jej rynek się powiększył. Potencjalny klient także może popełniać przestępstwo przyjmując taką ofertę.

Przyjmowanie podarunków i imprezy

W niektórych okolicznościach przyjęcie przez pracownika podarunków, nagród lub ofert udziału w imprezie otrzymanych od klienta, funkcjonariusza publicznego, dostawcy lub kontrahenta może okazać się niewłaściwe i wówczas pracownik może zostać poproszony o zwrócenie takiego podarunku lub odmówienie udziału w imprezie. Może to dotyczyć na przykład sytuacji realnego lub potencjalnego konfliktu interesów. Na ogół drobne dowody wdzięczności, takie jak kwiaty lub butelka wina, mogą być przez pracowników przyjmowane.

Przykład: przyjęcie łapówki

Dostawca zatrudnia bratanka pracownika, ale daje jasno do zrozumienia, że w zamian oczekuje, iż pracownik wykorzysta swoje wpływy w Priority Freight, aby spółka nadal korzystała z jego usług.

Składając taką ofertę, dostawca popełnia przestępstwo. Przyjęcie takiej oferty przez pracownika byłoby przestępstwem, ponieważ miałoby na celu osiągnięcie osobistych korzyści.

Darowizny i działalność charytatywna

Darowizny i działalność charytatywna są postrzegane w Priority Freight jako element szerzej pojmowanego udziału w życiu społeczności i odpowiedzialności społecznej. Spółka może – wedle własnego uznania – wspierać działalność charytatywną oraz zbiórki pieniędzy z udziałem pracowników.

Spółka nie przekazuje darowizn na partie polityczne.

Powództwa wytaczane przez spółkę

W przypadku powzięcia wiedzy o jakimkolwiek przypadku korupcji lub podejrzenia takowego przypadku, Priority Freight będzie wszczynać stosowne postępowania.

Spółka będzie stosować procedury dyscyplinarne wobec każdego pracownika podejrzanego o korupcję, a udowodnienie winy może skutkować stwierdzeniem rażącego zaniedbania i natychmiastowym zerwaniem stosunku pracy.

Spółka może zerwać umowę z każdą osobą powiązaną, w tym z konsultantami lub innymi pracownikami, która działa na rzecz bądź w imieniu spółki naruszając niniejsze zasady.

Mogą także zostać powiadomione odpowiednie organy, jak urząd skarbowy, prokuratura bądź inne organy ścigania, służby celne czy policja. Spółka udzielać będzie tym organom wszelkiej pomocy w ewentualnym postępowaniu.

Dalsze informacje

Wszystkie regulaminy i procedury obowiązujące w Priority Freight podlegają regularnym przeglądom w celu odzwierciedlenia zmian w ustawodawstwie, dobrych praktyk itp.

Welcome to Priority Freight

Experts in air charter, direct express road transportation, express air freight, express on-board air courier and customs clearance.

Did you know your Internet Explorer is out of date?

To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below.

Just click on the icons to get to the download page

If you understand that your browser is inadequate but you still wish to view the site click here